Pfalz 2020
Altersklassen

  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 30
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 40
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 50
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 55
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 60
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 65
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Herren 70
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 30
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 40
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 50
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 55
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 60
  Pfalzliga
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
D-Klasse
Damen 65